Natječaj

Datum objave: 05.11.2021.

U skladu s čl. 33 Statuta Muzeja Sv. Ivan Zelina (Zelinske novine br. 6/99 od 1. 10. 1999. g.) i čl. 12. Pravilnika o radu, ravnateljica Muzeja Sv. Ivan Zelina objavljuje

OGLAS

za prijam u službu na određeno vrijeme


1 izvršitelja (na lokaciji Muzej Sveti Ivan Zelina, privremena adresa Katarine Krizmanić 1), na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) - probni rad 1 mjesec radi obavljanja privremenih poslova – digitalizacija muzejske građe.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

 

Posebni uvjeti

- VSS,  magistar struke
- znanje najmanje jednog svjetskog jezika
- poznavanje rada na računalu


Kandidatima prijavljenim na Oglas za prijam u službu smatrat će se samo osobe koje podnesu pravovremeni i urednu prijavu te ispunjavaju sve formalne uvjete iz Oglasa za prijam u službu. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i privitke navedene u pozivu.

Na Oglas za prijam u službu ravnopravno mogu sudjelovati osobe oba spola.

Uz prijavu treba priložiti:

  1. životopis,
  2. preslika osobne iskaznice ili domovnice,
  3. dokaz o stručnoj spremi (diploma),
  4. dokaz o znanju svjetskog jezika (uvjerenje škole za strane jezike, ili svjedodžba srednje škole, ili indeks),
  5. dokaz o poznavanju rada na računalu (presliku potvrde o polaženju tečaja informatike, presliku svjedodžbe ako je polagao/polagala predmet informatiku ili vlastoručno potpisana izjava ovjerena kod javnog bilježnika o poznavanju rada na osobnom računalu.
  6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci);

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku (osim priloga pod f.), a prije izbora kandidata predočit će se izvornik isprava.


Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužni su u prijavi na javni poziv pozvati se na to pravo i priložiti propisane dokaze o tom statusu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.


Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (,,Narodne novine", broj: 121/17, 121/17, 84/21), uz prijavu na Oglas za prijam u službu dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 .


U skladu s uredbom europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17.4.2016. g. te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, broj: 42/18) prijavom na Oglas za prijam u službu kandidat daje privolu Muzeju Sveti Ivan Zelina da se njegovi podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju te čuvaju u svrhu provođenja Oglasa za prijam u službu.

Muzej Sveti Ivan Zelina pridržava pravo dodatnih testiranja odnosno, razgovora s kandidatima, a poziv na pisano testiranje odnosno, razgovor, prijavljeni kandidati dobit će putem e-maila.

Kandidati dostavljaju neovjerene preslike, a prije donošenja odluke o odabiru kandidata, odnosno sklapanja ugovora o radu, poslodavac će od izabranog kandidata tražiti originale dokumentacije na uvid.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.


Prijave na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili osobno na adresu u roku od 7 dana od dana objave poziva na stranicama Muzeja Sveti Ivan Zelina, na adresu s naznakom ''Oglasa za prijam u službu Muzeja – ne otvarati'':

Muzej Sveti Ivan Zelina

Trg Ante Starčevića 13

10380 Sveti Ivan Zelina

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima odabira kandidati će biti obaviješteni putem službene e-maila u zakonskom roku.

                                                                                                        Ravnateljica Muzeja Sveti Ivan Zelina

                                                                                                                   Romana Mačković

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »