Natječaj

Datum objave: 05.11.2021.

MUZEJ SVETI IVAN ZELINA

Trg Ante Starčevića 13

10380 Sveti Ivan Zelina

 URBROJ.: 238/30-101-24-19

 Sveti Ivan Zelina, 7. svibnja 2024.                

 

 Temeljem članka 15. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', broj 120/16), članka 9. Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne/jednostavne nabave robe, radova i usluga  (UR.BROJ: 238/30-101-17-41 od dana 25. travnja 2017.), ravnateljica Muzeja upućuje

 POZIV ZA DOSTAVU PONUDA

ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE, IZRADU 3D MODELA I NACRTNE DOKUMENTACIJE BURGA ZELINGRAD

 

 1. SADRŽAJ POZIVA ZA DOSTAVU PONUDA

 

 • Podaci o javnom naručitelju

Naziv javnog naručitelja: Muzej Sveti Ivan Zelina

Sjedište (adresa): Trg Ante Starčevića 13, 10380 Sveti Ivan Zelina

E-mail: muzej@zelina.hr

Telefon: 099/2061-544

Internet stranica: www.muzej-zelina.hr

MB 03442632

OIB: 43513123408

Odgovorna osoba naručitelja: ravnateljica Romana Mačković

 • Podaci o osobi ili službi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Osoba zadužena za kontakt: Romana Mačković

Tel: 099/2061-544

E-mail: romana.mackovic@zelina.hr

 • Predmet nabave:

AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE, IZRADA 3D MODELA I NACRTNE DOKUMENTACIJE BURGA ZELINGRAD

Dokumentacija se sastoji od:

 1. Izrada preciznog trodimenzionalnog modela burga Zelingrad. Izrada uključuje oblak točaka (point cloud), mrežni mode (mesh), mrežni model s teksturom(mesh with texture) može biti isporučena u formatu po želji naručitelja
 2. Izrada tlocrta burga Zelingrad s pojasom okolnog terena na kojem nema visoke vegetacije. Izrada uključuje:

- Ortofoto prosječne prostorne rezolucije 6mm/pix

- Digitalni model scene prosječne rezolucije 10mm/pix

- Tlocrt obrisa zidova u vektorskom formatu apsolutnim kotama u HTRS 96 sustavu

- Okolni teren s izohipsama

 1. Izrada 15 presjeka s pogledom.

Ortofoto pogleda u odnosu na presjek prosječne prostorne rezolucije 3mm/pix, nacrt obrisa zidova s označenim linijama razgraničenja sačuvanog dijela lica zida s visinskim kotama u mjerilu 1:75

 • Odredbe o postupku javne nabave:

Provodi se jednostavni postupak javne nabave radova. Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor.

 1. Vrsta, opseg i količina predmeta nabave:

Količina nabave po predmetu nabave određena je u troškovniku koji je sastavni dio ovog poziva.

 • Mjesto isporuke predmeta nabave:

Muzej Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 13, 10380 Sveti Ivan Zelina 

 • Tehničke specifikacije predmeta nabave:

Nabava usluga koji su predmet ove nabave treba se izvoditi sukladno važećim pravilnicima, normama i tehničkim propisima, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ove nabave i trebaju odgovarati pozitivnim hrvatskim normama. Nakon što ponuditelj upiše u troškovnik sve tražene ponudbene podatke iz svoje ponude, potpisom ovlaštene osobe potvrđuje vjerodostojnost troškovnika.

 • Rok izvršenja radova:

Početak pružanja usluge je u roku od 5 dana od dana potpisivanja ugovora.

Pružatelj usluge mora dostaviti konačnu verziju projektne dokumentacije u roku od 20 dana.

U rokove ne ubrajaju se dani potrebni za davanje suglasnosti od strane Naručitelja, kao niti dani potrebni za ishođenje potrebnih potvrda, dozvola, mišljenja ili suglasnosti nadležnih tijela na koje Izvršitelj neće moći utjecati pri čemu se pisanim putem mora dokazati trajanje istih (npr. dostava Naručitelju potvrde o predaji zahtjeva nadležnim tijelima, odnosno podneska kojim se požuruje postupanje po zahtjevu ukoliko se zatraženo ne dobije u primjerenom roku).

 • Način izračuna cijene, sadržaj cijene, nepromjenjivost cijene:

Sukladno članku 8. stavku 1. i stavku 3. Uredbe o načinu izrade i postupanja s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (''Narodne novine'' broj 10/12), cijena ponude je nepromjenjiva. Cijena ponude je fiksna i nepromjenjiva tijekom trajanja ugovora.

U cijeni moraju biti sadržani svi manipulativni troškovi ponuditelja (zavisni troškovi vezani uz nabavu i dr.). U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti. Ponuditelji su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama, dakle, sve stavke moraju biti popunjene.

 • Rok, način i uvjeti plaćanja:

Plaćanje se vrši u roku od 10 dana od dana dostave dokumentacije po podnošenju e-računa isporučitelja, uz koji isporučitelj mora priložiti specifikaciju radova, ovjerenu originalnim pečatom i potpisom od ovlaštene osobe naručitelja. Isplata se vrši na žiro račun isporučitelja, nalogom za prijenos sredstava.

 • Kriterij odabira ponude:

Kriteriji za odabir ponude je najpovoljnija financijska ponuda.

  

 1. Rok za dostavu ponuda:

Ponuda bez obzira na način dostave mora biti dostavljena i zaprimljena najkasnije do 10. svibnja 2024. godine do 12,00 sati.

Ponuda se može dostaviti osobno, pisanim putem na adresu Naručitelja ili elektroničkom poštom

3.1. Dostava ponuda

Postupanje kod dostave ponuda pisanim putem:

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku s potrebnim prilozima.

Ponuda mora biti pisana neizbrisivim tragom/tintom. Ponuda mora biti dostavljena na način da čini cjelinu.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja, nazivom i adresom Ponuditelja, naznakom „PONUDA ZA AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE, IZRADA 3D MODELA I NACRTNE DOKUMENTACIJE BURGA ZELINGRAD'', te s naznakom: ''ne otvaraj''.

Ponuda se dostavlja na adresu Naručitelja: Muzej Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 13, 10380 Sveti Ivan Zelina

Postupanje kod dostave ponude elektroničkom poštom:

Ponuditelj može Ponudu dostaviti i elektroničkom poštom na: muzej@zelina.hr u PDF formatu

3.2 Otvaranje ponuda:

Otvaranje ponuda nije javno.

Povjerenstvo otvara ponude po isteku roka za dostavu ponuda, a najkasnije 3 (tri) dana od isteka navedenog roka.

3.3 Ostale informacije:

Sve dodatne informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 14 sati na broj telefona: 099/2061-544; e-mail: muzej@zelina.hr ili u prostorijama Muzeja Sveti Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 13, 10380 Sveti Ivan Zelina


 TROŠKOVNIK

AEROFOTOGRAMETRIJSKO SNIMANJE, IZRADA 3D MODELA I NACRTNE DOKUMENTACIJE BURGA ZELINGRAD

 

 

BROJ STAVKE

OPIS RADA

JED. MJERE

KOLIČINA

JED. CIJENA

IZNOS

 

1

Izrada preciznog trodimenzionalnog modela burga Zelingrad. Izrada uključuje oblak točaka (point cloud), mrežni mode (mesh), mrežni model s teksturom(mesh with texture) može biti isporučena u formatu po želji naručitelja

komplet

1

 

 

 

2

Izrada tlocrta burga Zelingrad s pojasom okolnog terena na kojem nema visoke vegetacije. Izrada uključuje: - Ortofoto prosječne prostorne rezolucije 6mm/pix - Digitalni model scene prosječne rezolucije 10mm/pix - Tlocrt obrisa zidova u vektorskom formatu apsolutnim kotama u HTRS 96 sustavu - Okolni teren s izohipsama

komplet

1

 

 

 

3

Izrada 15 presjeka s pogledom (na skici plana snimanja označeno crvenom bojom). Ortofoto pogleda u odnosu na presjek prosječne prostorne rezolucije 3mm/pix, nacrt obrisa zidova s označenim linijama razgraničenja sačuvanog dijela lica zida s visinskim kotama u mjerilu 1:75

komplet

1

 

 

 

UKUPNO:

 

PDV:

25%

 

 

UKUPNO S PDV-om

 

               

 

 

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »