Natječaj

Datum objave: 05.11.2021.

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99,  35/08 i 127/19), članka 26. stavka 5. i 6. Zakona o muzejima („Narodne novine“, broj 61/18 i 98/19), članka 34. Statuta Muzeja Sveti Ivan Zelina, te Zaključka Gradonačelnika Grada Svetog Ivana Zeline, KLASA: 013-03/21-01/15, URBROJ: 238/30-02/07-21-1 od 02. studenoga 2021. godine, Natječajno povjerenstvo raspisuje

 

                                                                            JAVNI NATJEČAJ

                                      za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Muzeja Sveti Ivan Zelina

 

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj na puno radno vrijeme

Osim općih zakonskih uvjeta, podnositelj prijave za ravnatelja Muzeja Sveti Ivan Zelina (u daljnjem tekstu: Muzeja) mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

1.završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij

2.najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju

3.odlike stručnih, radnih i organizacijskih sposobnosti

4.predložiti četverogodišnji program rada

Ravnatelja se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenuje na mandat   od četiri godine i može biti ponovno imenovan.

Ravnatelja imenuje i razrješuje Gradsko vijeće Grada Svetog Ivana Zeline.

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

  • životopis
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica, osobna iskaznica)
  • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (diploma)
  • dokaz o ukupnom radnom iskustvu (potvrda/elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
  • dokaz o radu u muzeju od najmanje pet godina ili radu u kulturi, znanosti ili obrazovanju od najmanje 10 godina (ugovor o radu ili drugi akt /odluka, rješenje/ ili potvrda poslodavca iz kojih je vidljivo razdoblje rada i vrsta poslova)
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
  • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja.

Navedeni dokazi prilažu se u preslici koja ne treba biti ovjerena, a izabrani kandidat za imenovanje će se, prije imenovanja, pozvati na predočenje izvornika.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) u prijavi na natječaj dužan je pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13 i 98/19), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

U prijavi na natječaj navode se i podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, adresa prebivališta, broj telefona, adresa e-pošte, isključivo za potrebe postupka).

Prijavom na natječaj prijavitelji su izričito suglasni da se njihovi osobni podaci mogu prikupljati, koristiti i dalje obrađivati u svrhu provođenja ovog natječajnog postupka, sukladno  Općoj uredbi o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679 te Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“, broj 42/18).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz  natječaja, ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj. Takvoj osobi dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na  natječaj. Protiv predmetne pisane obavijesti osobe koje se ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj, nemaju pravo podnošenja pravnog lijeka.

S kandidatima prijavljenim na natječaj čije su prijave pravodobne, uredne i koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, obavit će se intervju. Ako kandidat ne pristupi intervjuu, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Natječaj će se objaviti u „Narodnim novinama“ i na mrežnim stranicama Muzeja Sveti Ivan Zelina.

Prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta podnose se u roku osam dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Grad Sveti Ivan Zelina, 10380 Sv. Ivan Zelina, Trg Ante Starčevića 12, s naznakom «natječaj za ravnatelja Muzeja – ne otvarati».

O rezultatu natječaja podnositelji prijava bit će obaviješteni u roku četrdeset i pet dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Ova web stranica radi boljeg rada i poboljšane funkcionalnosti koristi kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »